Technické normy pro objektové dveřní kliky

Proč jsou důležité normy?

Dnešní normování může shlížet na svou dlouhou historii. Již ve starém Egyptě byly z nilského bahna vyráběny cihly s jednotnými rozměry. Benátky stavěly v 15. století svou flotilu s normovanými vesly a plachtami.Gutenbergův vynález pohyblivých odlévaných písmen vedl v roce 1850 k prvnímu mezinárodnímu normování velikosti písma.Se vzrůstající dělbou práce v důsledku průmyslového vývoje a s ním spojené masové výroby zesílila také potřeba technických norem. Tyto ve svém důsledku umožňují srovnání a kombinaci výkonů národních a mezinárodních trhů.
Podíváme-li se na normu DIN, tak pod ní rozumíme „jedinečné, určité řešení opakujících se úkolů za daných vědeckých, technických a ekonomických možností“.Ve slovníku Duden je pojem „normování“ vysvětlen takto: „jednotně stanovit, vytvořit; řídit (veličiny)“.V Německu se s institucionalizovaným a organizovaným normováním započalo v roce 1917, a sice založením Německého normovacího institutu (Deutsches Institut für Normung e. V. – DIN) v Berlíně. Na evropské úrovni byla organizací normování začátkem 60. let minulého století pověřena instituce Comité Européen de Normalisation (CEN), jejímž úkolem je harmonizace stávajících norem a zpracování nových, celoevropsky platných norem.CEN je dobrovolným sdružením všech normovacích institucí členských států. Samotná národní normovací činnost tak stále více ustupuje do pozadí. Neboť členové CEN musí každou evropskou normu (EN) převzít do své vlastní normy. To vede k tomu, že stále více národních norem ztrácí svou platnost.

DIN/CEN nejsou státními organizacemi. Normy jsou zpočátku pouze pouhá doporučení, žádné závazné předpisy. Jejich používání je dobrovolné. Jejich užívání se však může na základě právních nebo správních předpisů nebo smluv stát povinností. Lhostejno, jestli dobrovolné používání nebo povinnost: spotřebitel může zpravidla vycházet z toho, že produkty konformní s normou splňují zákonné požadavky.


Cíl společnosti FSB - být lepší než normy!

Mezinárodní vytváření norem je možné pouze díky schopnosti kompromisu institucí, za současného zohlednění národních zájmů. S tím následkem, že schvalovací fáze trvá často několik let. Což má zase ten následek, že technický pokrok se neustále vystavuje riziku, že nebude dostatečným způsobem zohledněn. To vede k tomu, že produkty vyrobené podle norem často kvůli uvedeným kompromisům a ztracenému času znamenají pouze „průměrnou kvalitu“. K tomu se ještě přidává to, že mnoho dodavatelů podmínky norem sice splňuje, ale lepší možností již nevyužívají.

My u FSB se s průměrnou kvalitou spokojit nechceme a ani neumíme. Dobré pro nás není dost dobré. Říkáme: kvalita není náhoda, nýbrž výsledek usilovného přemýšlení, součet mnoha zkušeností a smyslu pro detail. Konkrétně to znamená, že jako výrobce značkových produktů považuje FSB normy za pouhé minimální požadavky. Děláme vše pro to, abychom za použití těch nejmodernějších technologií dosáhli výsledků ještě lepších.

Pro kvalitu designu, zpracování a povrchu bohužel žádné normy neexistují. FSB toho lituje. Neboť srovnávací tabulky pro veřejné soutěže by pravděpodobně i zde hovořily v náš prospěch, vždyť se přece snažíme o to, aby náročné jednotlivé kroky zaručovaly stejnoměrnost povrchů typických pro všechny produkty FSB. Ale i bez tabulek je možné kriticky srovnávat, totiž pomocí hmatu a zraku. Tato měřítka jsou sice subjektivní, ale tím spíše nepodplatitelná.

Objektové dveřní kliky FSB dle normy EN 1906

 

Kování FSB je vyráběno dle evropské normy DIN EN 1906, která definuje minimální požadavky na objektové kování . Tato norma obsahuje několik tříd, které určují, jaké přesné minimální vlastnosti musí konečný výrobek splnit aby byl zařazen do určité objektové třídy . 

Definice objektových tříd dle DIN EN 1906

1. Objektová třídaPro použití u dveří se střední zátěží používání průchodem osob, které jsou motivovány k šetrnému zacházení, a u kterých tedy hrozí pouze minimální riziko chybného používání (např. vnitřní dveře obytných prostor).
2. Objektová třída  - Pro použití u dveří se střední zátěží používání průchodem osob, které jsou motivovány k šetrnému zacházení, přičemž zde však přece jenom existuje jisté riziko chybného používání (např. vnitřní dveře kancelářských prostor).
3. Objektová třídaPro použití u dveří s častým používáním veřejností nebo jinými osobami s minimální motivací, když hrozí velké riziko chybného používání (např. dveře v kancelářských prostorách s přístupem veřejnosti).
4. Objektová třídaPro použití u dveří, která jsou vystavována násilnému chování nebo úmyslného poškozování (např. dveře na fotbalových stadionech, na ropných plošinách, nákladních lodích v kasárnách nebo veřejných toaletách).

Společnost FSB si stanovila jako cíl být lepší než normy . Abychom dokázali, že tento cíl bere společnost FSB vážně, podívejte se tedy na následující definice normy DIN EN 1906 a pozici kování FSB ve výsledných grafech. Kvalita je určitě měřitelná.

Torzní pevnost čtyřhranu

 Stabilní čtyřhrany FSB poskytují vysokou torzní pevnost při současné minimální deformaci.

Tahové namáhání instalované soustavy

Objektová kování FSB odolávají díky své kompaktní konstrukci a robustnosti spojovací prvků i vyššímu tahovému namáhání.

 Vůle kliky v základní poloze

Speciální technologie FSB ASL a AGL zaručuje minimální vůli, takže se dveřní kliky „neviklají“.

Bezpečnost při používání dveří

Zde je uvažována bezpečnost při používání (např. ostré hrany, riziko poranění apod.). Třída  1 má dokumentovat, že kování splňuje i při extrémní zátěži (např. jako zachytávací prvky na horním konci schodiště do sklepa) požadované nároky na pevnost.

 

Ceklová životnost kování při používání

Síly a pohyby jsou simulovány a evidovány v trvalém testu na zkušebním zařízení. I po dlouhodobém testu splňuje kování FSB požadavky uživatelské kategorie třídy n.

DIN EN 1906 - Evropské a národní normy pro kování CE klíč

 

Pozice 1 Třída použití (1 - 4):

Třída 1 = střední frekvence - intenzivní používání osobami, které jsou motivované k vysoké míře pečlivého zacházení a u nichž je jen nízké riziko nesprávného používání, např. interiérové ​​dveře v obytných budovách.

Třída 2 = střední frekvence - intenzivní používání osobami, které jsou motivované k pečlivému zacházení, přičemž existuje určité riziko nesprávného použití, např. interiérové ​​dveře v administrativních budovách.

Třída 3 = vysoká frekvence - velmi intenzivní používání veřejností nebo jinými osobami s nízkou motivací k pečlivému zacházení, u kterých je navíc vysoké riziko nesprávného používání, např. dveře v administrativních budovách s vysokou návštěvností veřejnosti.

Třída 4 = časté, velmi intenzivní používání na dveřích, které jsou vystaveny častému použití násilí nebo
poškozování, např. na sportovních stadionech, v kasárnách nebo jiných veřejných budovách.

Pro každou třídu použití jsou stanoveny určité požadavky na schvalování. Třída použití se určuje mimo jiné na základě těchto kritérií:

Pevnost čtyřhranu a upevňovacích prvků v kroucení.
Dveřní kliky nebo koule nesmí při měření číselníkovým úchylkoměrem ve vzdálenosti 50 mm ± 2 mm od osy otáčení vykazovat trvalou deformaci větší než 5 mm.
Pevnost v kroucení se určuje zatížením točivým momentem M na rukojeti a vyjadřuje se v Newtonmetrech (Nm).
třída použití 1: M = 20 Nm (= cca. 2 kg)
třída použití 2: M = 30 Nm (= cca. 3 kg)
třída použití 3: M = 40 Nm (= cca. 4 kg)
třída použití 4: M = 60 Nm (= cca. 6 kg)

Trvalá deformace polohy kliky po testu nesmí překročit 5 mm. Maximální povolená horizontální vůle v obou vnějších polohách kliky vykazuje v různých třídách použití různé hodnoty:
třídy použití 1 a 2: maximální vůle 10 mm
třídy použití 3 a 4: maximální vůle 6 mm

Požadavky na pevnost v tahu v případě montovaných souprav.
Axiální síla se určuje podle použité horizontální tažné síly, kterou se zatěžuje klika. Axiální deformace nesmí překročit 2 mm. Míra pevnosti se určuje na základě tažné síly.
třída použití 1: F = 300 N (cca. 30 kg)
třída použití 2: F = 500 N (cca. 50 kg)
ttřída použití 3: F = 800 N (cca. 80 kg)
třída použitía 4: F = 1000 N (cca. 100 kg)

Volný úhlový pohyb a nesouosost
Při použití zátěžové síly o velikosti 1 N ve vzdálenosti 50 mm
od osy otáčení, měření ve vzdálenosti 75 mm od osy otáčení nesmí překročit následující hodnoty:
třídy použití 1 a 2: maximální vůle 10 mm
třídy použití 3 a 4: maximální vůle 5 mm.


Pozice 2 Životnost (6 nebo 7)

Při zkoušce životnosti se simulují pohyby kliky nebo tlačítka nahoru a dolů po dobu stanoveného počtu cyklů při kontinuálním zatížení horizontální a vertikální silou.

Norma stanovuje dvě třídy životnosti:
Třída 6: 100.000 pohybů nahoru a dolů pro střední frekvenci užívání při zatížení horizontální a vertikální silou o velikosti 60 N,
Třída 7: 200.000 pohybů nahoru a dolů pro vyšší frekvenci užívání při zatížení horizontální a vertikální silou o velikosti 100 N.

Pozice 3 Rozměry dveří

Tato pozice nepodléhá žádné klasifikaci.

Pozice 4 Požární odolnost

třída 0: nedovoluje se použití na požárních / kouřotěsných dveřích
třída 1: vhodné pro použití na požárních / kouřotěsných dveřích

Pozice 5 Bezpečnost

V této pozici se prověřuje bezpečnost kování pro uživatele (např. Ostré hrany, které znamenají riziko poranění). Norma stanovuje dvě třídy:
třída 0: na běžné použití
třída 1: v případě zvýšených požadavků na bezpečnost

Třída 1 přichází v úvahu například při extrémní zátěži kování dveří. Zkouška se provádí na rukojeti dveřní kliky zatížením axiální silou s hodnotami 1.500 N a 2.500 N v závislosti na třídě použití.
třída použití 1: F = 1500 N (= cca.150 kg)
třída použití 2: F = 1500 N (= cca.150 kg)
třída použití 3: F = 2500 N (= cca.250 kg)
třída použití 4: F = 2500 N (= cca.250 kg)

Pozice 6 Odolnost proti korozi

třída 0 = bez stanovení třídy odolnosti
třída 1 = nízká odolnost vůči korozi
třída 2 = mírná odolnost vůči korozi
třída 3 = vysoká odolnost vůči korozi
třída 4 = velmi vysoká odolnost vůči korozi

Pozice 7 Odolnost proti vloupání

Je stanoveno pět tříd odolnosti proti vloupání
trieda 0: kování, které není vhodné pro zabudování do dveří odolných proti vloupání
trieda 1: kování s nízkou odolností proti vloupání
trieda 2: kování s průměrnou odolností proti vloupání
trieda 3: kování s vysokou odolností proti vloupání
trieda 4: kování s velmi vysokou odolností proti vloupání

Pozice 8 Druh ovládání (způsob vyhotovení)

typ A: kování s pružinovou podporou
typ B: kování s pevnou přidržovací pružinou
(klika dveří se vždy vrátí do nulové polohy,
dokonce i bez pomoci pružiny v zámku)
typ U: kování bez pevné přidržovací pružiny

 

Na vašem soukromí nám záleží

Potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".